OBRADA STAKLA
 • pjeskarenje (matiranje) stakla
  bruenje stakla svih debljina i oblika
  buenje rupa na staklu
  polukruni i ?etvrtasti izrezi na staklu
  fazetiranje stakla i ogledala
  uokvirivanje stakla i ogledala
  izrada staklenih stolova, polica, vitrina, vratnica

obrada_stakla2

KAKO DO NAS?

agt_home2

NA PARTNER
guardian_logo

thumb_izo_staklo_04

IZO-STAKLO je na glavni proizvod! Obavljamo izradu svih vrsta izo-stakla! Posjedujemo sve potrebne ateste od Instituta IGH d.d.!

Na suvremenoj izo-liniji izra?ujemo dvoslojno ili troslojno izolacijsko staklo raznih debljina i dimenzija. Ovisno o namjeni nudimo sve kombinacije stakla: prozirna, reflektiraju?a, polureflektiraju?a u raznim bojama, nabavljena od renomiranih europskih proizvo?a?a.


Prednosti zbog kojih je izo-staklo traeno su:

 • izuzetno jednostavno odravanje
 • uteda toplinske energije
 • sprije?ava kondenzaciju vlage
 • poboljava zvu?nu i toplinsku izolaciju
 • rok trajanja izo-stakla je i do 30 godina.

Izo-staklo je stakleno tijelo sastavljeno od vie staklenih plo?a odvojenim najmanje jednim hermeti?kim zatvorenim me?uprostorom koji je ispunjen zrakom ili plinom, a sastoji se od:izo_staklo_07

 1. staklo
 2. me?uprostor (zrak ili plin)
 3. alu-profil
 4. molekular upija? vlage
 5. butil
 6. tiokol, hot-melt, silikon

Za vie informacija oko vrsta, osnovnih karakteristika te prednosti IZO-stakla predlaemo da preuzmete donju pdf datoteku ili kliknite "Vie..."!

DEKOR-izo-staklo.pdf

TEHNOLOKI POSTUPAK IZRADE IZO-STAKLA

Bez obzira na to kakav je tehnoloki proces (ru?ni ili strojni: poluautomatski ili automatski) mora osigurati slijede?e operacije:

a) PRAVILNO REZANJE I LOMLJENJE STAKLA
Stakla koja se spajaju u izo-staklo moraju biti istih dimenzija radi pravilne ugradnje. Ako rubovi nisu poravnati onda se izo-staklo oslanja na samo jedan rub te pri ugradnji dolazi do deformacije izo-stakla.

b) PRANJE STAKLA DO POTPUNE ?ISTO?E
Staklo nakon pranja mora biti potpuno ?isto. Svaka prljavtina na staklu predstavlja prepreku kod lijepljenja stakla sa tiokolom.

c) POTPUNO SUENJE STAKLA
Staklo mora biti potpuno suho da bi ilo dalje u proizvodnju jer samo suho staklo je ljepljivo sa tiokolom.

d) PRAVILNO I RAVNO REZANJE ALU-PROFILA
Alu-profili moraju biti odrezani ravno i pod kutem od 90 stupnjeva u odnosu na duinu. Tako?er alu-profili moraju biti rezani na to?nu dimenziju i jednakih stranica da okvir bude pravilnog oblika.

e) PUNJENJE ALU-PROFILA MOLEKULAROM
Alu-profili moraju biti napunjeni prema naputku proizvo?a?a molekulara. Napunjeni alu-profili ne smiju ?ekati na ugradnju u izo-stakla vie od 8 sati jer oni kroz to vrijeme upijaju vlagu i smanjuju svoju djelotvornost.

f) SPAJANJE KUTEVA ALU-PROFILA
Spoj profila i kutnika mora biti pravilan jer je ve? sam po sebi kriti?na to?ka u nepropusnosti izo-stakla.

g) JEDNAKOMJERNO NANOENJE BUTILA PO CIJELOJ DUINI ALU-OKVIRA
Butiliranje mora biti potpuno i jednakomjerno po cijeloj duini alu-profila i s obje strane. Kutevi moraju biti paljivo butilirani. Butil tako?er mora biti pravilno zagrijan na odre?enu temperaturu jer ako je previe zagrijan razlit ?e se po okviru izo-stakla, a ako je previe hladan ne?e se dobro zalijepiti za okvir.

h) JEDNAKOMJERNO PREANJE STAKLA SA ALU-OKIVROM
Preanje je od izuzetne vanosti za izo-staklo jer samo pravilno i jednakomjerno preano izo-staklo ima odgovaraju?e izolacijsko svojstvo. Ako izo-staklo nije pravilno preano ono ima kriti?ne to?ke u kojima dolazi do ja?eg proputanja zraka i vodene pare koji skra?uju vijek trajanja izo-stakla.

i) JEDNAKOMJERNO NANOENJE TIOKOLA PO CIJELOM OPSEGU IZO-STAKLA
Lijepljenjem izo-stakla ugra?uje se element koji je najvanija zatita slijepljene veze izo-stakla. Tiokol masu treba nanijeti u sloju debljine 4 mm, a ako je izo-staklo punjeno plinom odnda do 6 mm. Lijepljenje izo stakla vri se u vodoravnom poloaju osim kod automatskih strojeva.

DEFORMACIJE IZO-STAKLA

Vidljive deformacije su: nepravilan odraz slike okolia, oroavanje izo-stakla u me?uprostoru, pucanje stakla, pojava duginih boja. Nevidljive deformacije su: promjene vrijednosti toplinske izolacije, pove?anje napetosti stakla. Nevidljive deformacije mi kao promatra?i ne moemo uo?iti, ve? ih mogu utvrditi samo specijalizirane institucije ili laboratorij. Takve deformacije imaju za krajnji rezultat trajni gubitak djelotvornosti izo-stakla.thumb_izo_staklo_08

Nepravilan odraz slike okolia posljedica je iskrivljenja cijele staklene plo?e ili komada stakla ugra?enog u izo-staklo.
Dugine boje se pojavljuju kao posljedica masnih mrlja na loe opranom staklu. Staklo u principu nije masno, ali se moe zamastiti prilikom transporta ili skladitenja. Ako se staklo pere toplom vodom i ako se koriste primjereni detergenti takve masno?e bi uvijek trebale biti oprane. Mogu?i uzrok pojave duginih boja na staklu su tzv. interferencije svjetlosti. Interferencije svjetlosti vidljive su pod odre?enim kutem upada zraka svjetlosti na staklo u obliku mrlja duginih boja koje sli?e na masne mrlje na povrini vode. Ako se staklo pritisne oblik mrlje se mijenja. Tu pojavu moemo usporediti sa nastankom duge, dakle sa lomom zraka svjetlosti kroz prozirnu zavjesu kada se otvara dio spektra boja.

MANIPULACIJA I TRANSPORT IZO-STAKLA

thumb_izo_staklo_10Tijekom prenoenja radi ukrcaja, iskrcaja i ugradnje izo-staklo ne smije se oslanjati na kuteve i ne smije se na kutu rotirati kao to se radi na jednostrukim staklima. Razlog je tome to je kut sam po sebi ve? kriti?na to?ka u trajnosti izo-stakla, a dodatna naprezanja mogu izazvati ote?enje veze staklo-profil. Transport izo-stakla mora se vriti u istom okomitom poloaju tj. tako da su oba stakla jednakomjerno naslonjena na podlogu.

UGRADNJA IZO-STAKLA

Izo-staklo kada se ugra?uje ne smije biti optere?eno nikakvim pritiskom, ve? mora u svom okviru stajati bez optere?enja koja bi stvarao isti taj okvir. U okvir se oko izo-stakla moraju postaviti podmeta?i koji ?e osigurati da staklo nije u dodiru sa okvirom. Prostor oko izo-stakla u okviru mora biti dobro zabrtvljen da se u tom utoru ne kondenzira vodena para i da u njega ne prodire voda. Ako se izo-staklo ugra?uje u okvir silom ili se podmeta?i ugra?uju silom dolazi u staklima do pove?anja napetosti i do deformacije.

Dakle, za dio deformacija krivica je u nepravilnoj ugradnji, a ne staklu. Ukoliko okomiti i vodoravni nosivi profili nisu ravni cijelom svojom duinom i ako nisu paralelni zaista je nemogu?e ugraditi izo-staklo tako da njegove plohe budu cijelom svojom povrinom po cijelom pro?elju paralelne.

IZO-STAKLO KAO ZVU?NA IZOLACIJA

Da bi smo zatitili zdravlje trebamo se zatiti i od buke. S obzirom da nije mogu?e izolirati sve izvore buke moramo prona?i na?in da sprije?imo dolazak samo neuskla?enih i sloenih zvu?nih valova.

Glavni ?imbenik smanjenja buke pomo?u stakla je njegova masa, a ona se najlake uo?ava kroz debljinu stakla. to je staklo deblje, to ga vie ima ve?a je njegova masa i s tim je bolje njegovo svojstvo zvu?ne izolacije.

Laminirana stakla imaju ve?u mo? izolacije zvuka u odnosu na jednostruko staklo iste debljine. Iz tog je razloga laminirano staklo uvijek bolje rjeenje za pove?anje mo?i zvu?ne izolacije nego to je jednostruko staklo, zbog toga to folija izme?u dva stakla smanjuje elasti?nost stakla.

zvucna_izolacija